CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej. 

Do liceum na podbudowie gimnazjum rekrutujemy do semestru trzeciego (po raz ostatni) i każdego wyższego. Nauka trwa maksymalnie 4 semestry (2 lata).

Do liceum na podbudowie szkoły podstawowej rekrutujemy do semstru pierwszego i wyższych. Nauka trwa maksymalnie 8 semestrów (4 lata)

Forma zaoczna – 8 zjazdów w semestrze, zajęcia w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godz. 8.30 – 17.00

Forma stacjonarna – 3 razy w tygodniu w godz. 15.30 – 20.40

 

Rekrutację słuchaczy prowadzi sekretariat (pokój 6A na parterze) dwa razy do roku:

 •  Na semestr jesienny – od czerwca do sierpnia
 • Na semestr wiosenny – w styczniu

Zapraszamy osoby w każdym wieku.

 

Regulamin rekrutacji do CXXVIII LO dla Dorosłych

w Warszawie ul. Księcia Janusza 45/47

w roku szkolnym 2020/2021

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737),
 3. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021.
 • §1
 1. Do liceum dla dorosłych przyjmuje się osobę, która:
 2. a) ukończyła 18 lat lub kończy w roku, w którym została przyjęta oraz przedłożyła wymagane dokumenty
 3. b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży oraz przedłożyła wymagane dokumenty.
 4. O przyjęcie do semestru pierwszego CXXVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w cyklu 4- letnim mogą ubiegać się pełnoletni absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej oraz pełnoletni absolwenci gimnazjum.
 5. O przyjęcie do semestru trzeciego liceum ogólnokształcącego w cyklu 3 – letnim mogą ubiegać się pełnoletni absolwenci trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia.
 6. O przyjęcie na semestry programowo wyższe mogą ubiegać się kandydaci przechodzący z innego typu publicznej szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.
 • §2
 1. Tryb i terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
 • Rekrutacja na semestr jesienny 2020/2021 trwa od 29 czerwca od do 3 lipca 2020 r., na semestr wiosenny od 26 października do 13 listopada 2020 r.

Kandydaci do semestrów pierwszych i wyższych CXXVIII LO dla Dorosłych składają wnioski o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Kandydaci składają w sekretariacie szkoły dokumenty, w tym: 

- oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty,

- oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego,

- oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia,

- oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora publicznej szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej) świadectwa ukończenia  I lub II klasy szkoły, do której kandydat uczęszczał.

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

  3) Do 6 lipca do 21 lipca 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły na semestr jesienny oraz złożone dokumenty, odpowiednio od 16 listopada do 1 grudnia 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły na semestr wiosenny.

      4)   a) 22 lipca 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych semestrów w semestrze jesiennym w roku szkolnym 2020/2021  i  kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 1. b) 2 grudnia 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych semestrów w semestrze wiosennym i  kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

     

5) Od 22 lipca do 27 lipca 2020 r. kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia na semestr jesienny 2020/2021 potwierdzają w sekretariacie szkoły wolę podjęcia nauki w CXXVIII LO dla Dorosłych, składają odpowiednie dokumenty: oryginał świadectwa i  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej      i wyniki egzaminu ósmoklasisty, oryginał ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia lub inne świadectwa ukończenia klas szkoły ponadgimnazjalnej. Odpowiednio terminy dla semestru wiosennego – od 3 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

 • 27 lipca 2020 r. do godz. 1400 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na semestr jesienny w roku szkolnym 2020/2021. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.       Odpowiednio terminy dla semestru wiosennego – 11 grudnia 2020 r. do godz.14.00.
 • Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc następuje – w semestrze jesiennym 27 lipca 2020 r., w semestrze wiosennym 11 grudnia 2020 r.

  

 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 • Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym:
 • Rekrutacja uzupełniająca na semestr jesienny w roku szkolnym 2020/2021 trwa od 3 sierpnia 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r., na semestr wiosenny od 14 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. - kandydaci do semestrów pierwszych i wyższych CXXVIII LO dla Dorosłych składają wnioski o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Od 7 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły na semestr jesienny i inne złożone dokumenty, odpowiednio od 14 grudnia 2020 r. do 7 stycznia 2021 r. szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły na semestr wiosenny.
 • 24 sierpnia 2020 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej na semestr jesienny, odpowiednio 8 stycznia 2021 r. na semestr wiosenny
 • Od 25 sierpnia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r. kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do przyjęcia na semestr jesienny 2020/2021 poświadczają w sekretariacie szkoły wolę podjęcia nauki w CXXVIII LO dla Dorosłych, składają oryginały wymaganych dokumentów. Odpowiednio terminy dla semestru wiosennego – od 11 stycznia 2021 r. do 19 stycznia 2021 r.
 • Wyniki rekrutacji uzupełniającej na semestr jesienny 2020/2021 (podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.
 • Wyniki rekrutacji uzupełniającej na semestr wiosenny 2020/2021 (podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości do 20 stycznia 2021 r. do godz. 14.00.
 • Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki następuje w semestrze jesiennym w roku szkolnym 2020/2021 w dniu 28 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00, w semestrze wiosennym w dniu 20 stycznia 2021 r. do godz. 14.00.
 • Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc następuje  do 28 sierpnia 2020 r. i 20 stycznia 2021r.
 • Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 • §3

1.Dokumenty, jakie powinni złożyć kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki w szkole:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub oryginał ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
 • oryginał ukończenia trzyletniej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia – w przypadku kandydatów na semestr trzeci
 • oryginał ukończenia I lub II klasy publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku kandydata na semestr wyższy
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • zdjęcia do legitymacji - 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ckziu1.edu.pl lub w sekretariacie szkoły
 • jeśli kandydat posiada to dodatkowo - wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.
 • §4

Kryteria rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum:

 1. O przyjęciu kandydata do semestru pierwszego lub wyższego decyduje w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora CKZiU nr 1 - na podstawie złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. O przyjęciu do szkoły słuchacza powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
 4. Do każdego pierwszego semestru pierwszego zostanie przyjętych 30 kandydatów.
 • §5

Procedura odwoławcza

1) W przypadku zakwestionowania przez kandydata nieprzyjęcia go do CXXVIII LO dla Dorosłych,  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, kandydat lub opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2)    Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata lub rodziców/opiekunów prawnych kandydata nieletniego z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

3)   Kandydat lub rodzice/opiekunowie prawni kandydata niepełnoletniego mogą wnieść  do dyrektora CXXVIII LO dla Dorosłych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Obowiązuje forma pisemna.

4) Dyrektor CXXVIII LO dla Dorosłych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora CXXVIII LO dla Dorosłych służy skarga do sądu administracyjnego.

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian, jeśli po terminie ogłoszenia tego regulaminu nastąpi zmiana prawa, na którą szkoła nie ma wpływu.