Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA TRWA NABÓR !

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu

nabór na rok szkolny 2020/2021 już trwa!

CKZiU nr 1 zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w następujących kwalifikacjach:

 

  • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (kwalifikacja w zawodzie technik budownictwa)
  • BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie  (kwalifikacja w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie)
  • BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksloatacją sięci oraz instalacji sanitarnych  (kwalifikacja w zawodzie technik inżynierii sanitarnej)
  • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  (kwalifikacja w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych)
  • FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich  (kwalifikacja w zawodzie technik usług fryzjerskich)
  • OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  (kwalifikacja w zawodzie technik architektury krajobrazu)

Kursy rozpoczynają się we wrześniu 2020 roku i trwają 3 semestry.

Zajęcia odbywają się w siedzibie CKZiU nr 1 w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 45/47. 

Oferujemy dobre warunki nauki pod opieką profesjonalnej kadry specjalistów w zakresie kształcenia zawodowego.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, organizowanego przez OKE, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nie trać czasu – podnieś swoje szanse na rynku pracy!

Zapisy w sekretariacie głównym CKZiU nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00.

                                                                                                                   Zapraszamy!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji i obejmują kształcenie teoretyczne i praktyczne. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin przeprowadza OKE. W każdym zawodzie wyodrębnione zostały jedna, dwie lub trzy kwalifikacje, obejmujące swoim zakresem wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne niezbędne do wykonywania danego zawodu. Każdą z nich będzie można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu. Niektóre kwalifikacje wspólne są dla zawodów pokrewnych. Dzięki temu pracownicy uzyskają lepsze możliwości planowania i realizowania swojej kariery zawodowej, gdyż w krótkim czasie będą mogli uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód na bazie już posiadanych umiejętności. Dlatego kursy kwalifikacyjne stanowią doskonałą, bo stosunkowo szybką drogę do zwiększenia swej atrakcyjności i mobilności na rynku pracy. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać 251 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  • Zapraszamy!