Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 390

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 390

Rekrutacja trwa! 

Zapraszamy osoby:

- niepełnoletnie ze skierowaniem z OHP

Forma stacjonarna - 3 razy w tygodniu w godz. 15.30-20.40

Istnieje możliwość utworzenia formy zaocznej lub nauki w godzinach porannych.

Rekrutację słuchaczy prowadzimy dwa razy do roku:

1. Na semestr jesienny - od czerwca do sierpnia

2. Na semestr wiosenny - w styczniu 

Zapraszamy!

 

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 390

w Warszawie  ul. Księcia Janusza 45/47

w roku szkolnym 2020/2011

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737),
 • Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021.
 • §1
 1. Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 390 przyjmuje się osobę, która:
 2. a) ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową i najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych ukończy 16 lat,
 3. b) ukończyła klasę VI ośmioletniej szkoły podstawowej i jest pełnoletnia.
 4. c) ukończyła I lub II klasę gimnazjum.
 • §2
 1. 1. Tryb i terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
 • Rekrutacja na semestr jesienny 2020/2021 trwa od 29 czerwca do 3 lipca 2020 r., na semestr wiosenny od 26 października do 13 listopada 2020 r. Kandydaci do klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dorosłych składają wnioski o przyjęcie wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Kandydaci składają w sekretariacie szkoły dokumenty, w tym: 

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej,

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w sześcioletniej szkole podstawowej,

- oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,

- oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły gimnazjalnej, do której kandydat uczęszczał) świadectwa ukończenia klasy I lub II gimnazjum,

- skierowaniem z OHP w przypadku osoby niepełnoletniej.

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

  

3) Do 6 lipca 2020 r. do 21 lipca 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły na semestr jesienny i inne złożone dokumenty, odpowiednio do 16  listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły na semestr wiosenny.

     

4)   a) 22 lipca 2020 r.  szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych semestrów w semestrze jesiennym w roku szkolnym 2020/2021  i  kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do semestrów , zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

 1. b) 2 grudnia 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych semestrów w semestrze wiosennym i  kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych semestrów , zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.      

5) Od 22 lipca do 27 lipca 2020 r. kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na semestr jesienny 2020/2021 potwierdzają  w sekretariacie szkoły wolę podjęcia nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych nr 390 oraz składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w SP lub oryginał ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej lub inne dokumenty - odpowiednio terminy dla semestru wiosennego – do 3 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

 1. a) 27 lipca 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły do klasy VII i VIII na semestr jesienny w roku szkolnym 2020/2021. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 2. b) 11 grudnia 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na semestr wiosenny w roku szkolnym 2020/2021. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

  

 • jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 3 sierpnia do 6  sierpnia 2020 r. na semestr jesienny 2020/2021 i od 14 grudnia do 17 grudnia 2020 r. na semestr wiosenny w roku szkolnym 2020/2021.

Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym:

 • Rekrutacja uzupełniająca na semestr jesienny 2020/2021 trwa od 3 sierpnia 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r. , na semestr wiosenny 2020/2021 od 14 grudnia 2020 r.  do 27 grudnia 2020 r.  - kandydaci do klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 390 składają wnioski o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Rekrutacja uzupełniająca – od 7 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły na semestr jesienny i inne złożone dokumenty, odpowiednio od 18 grudnia 2020 r. do 7 stycznia 2021 r. szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły na semestr wiosenny.
 • Wyniki rekrutacji uzupełniającej na semestr jesienny 2020/2021 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości odpowiednio do 24 sierpnia 2020 r.
 • Wyniki rekrutacji uzupełniającej na semestr wiosenny 2020/2021 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości odpowiednio do 8 stycznia 2020 r.
 • Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki następuje w semestrze jesiennym w roku szkolnym 2020/2021 w dniu 28 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00, w semestrze wiosennym w dniu 20 stycznia 2021 r. do godz. 14.00.
 • Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc: 28 sierpnia 2020 r. oraz 20 stycznia 2021 r.
 • Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 • §3

1.Dokumenty, jakie powinni złożyć kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki w szkole:

 • oryginał świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej,
 • oryginał ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • oryginał ukończenia klasy I lub II gimnazjum,
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • zdjęcia do legitymacji - 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ckziu1.edu.pl lub w sekretariacie szkoły
 • jeśli kandydat posiada, to dodatkowo - wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych,
 • skierowanie z OHP w przypadku osób niepełnoletnich.
 • §4

Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 390:

 1. O przyjęciu kandydata do klasy VII i VIII decyduje w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora CKZiU nr 1 - na podstawie złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. O przyjęciu do szkoły słuchacza powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
 4. Do każdego pierwszego semestru pierwszego zostanie przyjętych 32 kandydatów.
 • §5

Procedura odwoławcza

1) W przypadku zakwestionowania przez kandydata nieprzyjęcia go do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 390,  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, kandydat lub opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata lub rodziców/opiekunów prawnych kandydata nieletniego z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

3) Kandydat lub rodzice/opiekunowie prawni kandydata niepełnoletniego mogą wnieść  do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Obowiązuje forma pisemna.

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian,  jeśli po terminie ogłoszenia tego regulaminu nastąpi zmiana prawa, na którą szkoła nie ma wpływu.