Branżowa Szkoła II stopnia

pdf 155498 640

Kwestionariusz osobowy

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA nr 2

NA I SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2020/21

UCZYMY W KLASACH PIERWSZYCH WIELOBRANŻOWYCH W ZAWODACH:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik budownictwa
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik handlowiec,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik pojazdów samochodowych

i innych

Forma kształcenia:

 • dzienna (zajęcia poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00) wyłącznie dla kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • stacjonarna (zajęcia poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 16.15-20.40) wyłącznie dla kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • zaoczna ( sobota – niedziela co 2 tygodnie ) - przewidziana dla kształcenia słuchaczy we wszystkich zawodach również technik żywienia i usług gastronomicznych..

Cykl kształcenia:

 • 4 semestry   

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Wymagania

311204 technik budownictwa

BUD.14

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ukończona jedna z kwalifikacji: B.16, B.18, B.20 lub ukończona jedna z kwalifikacji: BD.12, BD.14, BD.16

311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.25

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

ukończona jedna z kwalifikacji: B.5, B.6, B.7 lub ukończona jedna z kwalifikacji: BD.04

311218 technik inżynierii sanitarnej

BUD.20

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

ukończona jedna z kwalifikacji: B.8, B.9 lub ukończona jedna z kwalifikacji: BD.05

343404 technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ukończona jedna z kwalifikacji: T.6 lub ukończona jedna z kwalifikacji: TG.07

311513 technik pojazdów samochodowych

MOT.06

Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych

ukończona jedna z kwalifikacji: M.12, M.18 lub ukończona jedna z kwalifikacji: MG.12, MG.18

522305 technik handlowiec

HAN.02

Prowadzenie działań handlowych

ukończona jedna z kwalifikacji: A.18 lub ukończona jedna z kwalifikacji: AU.20

Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.