Jesień na Kole.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Jesień na Kole”
Wystarczą trzy zdjęcia jesiennej aury z okolicy szkoły. Dostarczajcie je w prawidłowym formacie na dowolnym nośniku do p. Nowosielskiej (sala 202) i wygrajcie nagrody.Regulamin konkursu fotograficznego “Jesień na Kole”

1. Konkurs organizowany jest przez CKZiU nr 1 w Warszawie.
2. Konkurs ma charakter zamknięty, przeznaczony jest jedynie dla uczniów ww. szkoły.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Tematyka konkursu dotyczy najbliższego otoczenia szkoły tj. okolicy Koła.
5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.
6. Wymagania techniczne odnośnie składanych prac:
- format zapisu: JPG
- pliki zapisane na nośniku.
7. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i imieniem autora (np: Kowalski_Jan). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_Jan_01, Kowalski_Jan02.
8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowan¬ie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły.
9. Zdjęcia w formie elektronicznej należy składać osobiście do dnia 30 listopada 2015 r. w sali 202 – u P. Nowosielskiej.
10. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. Organizator konkursu powołuje Jury rozstrzygające konkurs.
12. Komisja Jury ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie, ponadto będzie oceniać jakość złożonych prac, oryginalność pomysłu ujęcia.
13. Po ogólnej weryfikacji prac komisja wybierze trzy najlepsze prace.
14. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
16.O terminie uroczystości wręczenia nagród społeczność szkolna zostanie poinformowana w oddzielnym komunikacie.


Serdecznie zapraszamy