Doradztwo zawodowe

DORADCA ZAWODOWY

 pracuje dla Ciebie i Twoich rodziców

  • Udzielam pomocy w wyborze zawodui kierunku kształceniaw formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracyoraz możliwości systemu edukacyjnego.
  • Pomagam nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniuczy poszukiwaniu pracy.
  • Zapoznaję z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

Cele i zadania:

Przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania przyszłości zawodowej

  1. Przygotowanie uczniów do planowania swojej kariery, poznania własnych zainteresowań i predyspozycji.
  2. Kształtowanie umiejętności określenia swoich słabych i mocnych stron .
  3. Zapoznanie i podniesienie poziomu edukacji uczniów w zakresie wiedzy o zawodach  i rynku pracy.
  4. Kształtowanie umiejętności konfrontowania swoich własnych predyspozycji   z wyborem zawodu oraz własnym zdrowiem.
  5. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji przy wyborze szkoły i w trakcie poszukiwania pracy.
  6. Przygotowanie uczniów do odpowiedzialności i sumienności wykonanej pracy.
  7. Przygotowanie uczniów do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji zawodowych, życiowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji.

doradztwo

System Doradztwa Zawodowego

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, bezrobocia powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Według jednej z teorii:

 doradztwo zawodowe - to świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu, pracy poprzez analizę problemu jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podanie wskazówek, instrukcji;

orientacja zawodowa - działania wychowawcze rodziny, szkoły i innych instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu szkoły;

poradnictwo zawodowe - długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego, obejmuje udzielenie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej przynoszącej satysfakcję i sukces. Skuteczne poradnictwo zawodowe przeciwdziała wykluczeniu społecznemu młodzieży, pomaga w dokonaniu trafnych wyborów zawodowych, ścieżek edukacyjnych, wzmacnia ich poczucie wartości, pozwala określić swoje umiejętności, kompetencje i zainteresowania.