Sprawozdanie finansowe placówki za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe placówki za 2019 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu nr 519638-N-2020

Nazwa zamówienia:  Zagospodarowanie terenu patio przy budynku CKZiU nr 1 w Warszawie

Znak postępowania: CKZiU1/882/2020

Data zamieszczenia: 04-03-2020 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 519638-N-2020 z dnia 2020-03-04
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
  3. Druki dla Wykonawców (wersja edytowalna)
  4. Dokumentacja projektowa: 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – BRANŻA ARCHITEKTONIICZNA + ZIELEŃ 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – BRANŻA SANITARNA 

ZAŁĄCZNIK NR 5 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

ZAŁĄCZNIK NR 6 – PRZEDMIAR ROBÓT 

ZAŁĄCZNIK NR 7 – OPINIA GEOTECHNICZNA 

               ZAŁĄCZNIK NR 8 – DECYZJA NA USUNIĘCIE Z TERENU NIERUCHOMOŚCI DRZEWA